Razvoj konjičkog zdravstva odvijao se kroz nekoliko svojih razvojnih etapa.
Vremensko razdoblje prve etape počinje dolaskom prvog školovanog ljekara na stalni rad u Konjic 1890. godine, otvaranjem prve moderne ambulante u Konjicu, i traje sve do osnivanja Doma zdravlja 1962.godine. Iako je 1892.godine u Konjicu otvorena prva bolnica, ovu etapu obilježila je mala zdravstvena ambulanta sa jednim ili dva ljekara, koja je preko 70 godina pružala zdravstvenu zaštitu stanovništvu tadašnjeg konjičkog sreza (kotara). Općinska bolnica («Gemeindespital») imala je 14 kreveta a bila je smještena na Vardi.

Druga etapa obuhvata period od 1962. do 1992 godine, to jest razdoblje stasanja i izrastanja Doma zdravlja u jednu od najrazvijenijih zdravstvenih ustanova tog ranga u Bosni i Hercegovini. To je, uslovno rečeno, etapa Doma zdravlja. U toku ove etape izgrađeni su skoro svi današnji kapaciteti zdravstvene zaštite u ovom regionu – zgrada Doma zdravlja na Vardi 1956.godine, sadašnja zgrada bolnice na Tulegu 1969-1977.godine, kao i 9 sektorskih ambulanti u ruralnim područjima.

Treća etapa obuhvata ratni period (1992-1995) i poslijeratni oporavak, koji se završava osnivanjem Opšte bolnice u Konjicu, odnosno njenim registrovanjem i formalno-pravnim zaokruživanjem u septembru 1995. godine.
Opšta bolnica u Konjicu registrovanje i formalno-pravnim zaokruživanjem u septembru 1995. godine.
U sklopu opšte bolnice Konjic u period od njenog osnivanja 1995. Godine pa do prestanka 2016. godine zajedno su funkcionisale primarna I bolnička zdravstvena zaštita.
U februaru 2016. Godine Opšta bolnica Konjic se dijeli na dvije ustanove i to JU Opća Bolnica Konjic i JU Dom zdravlja Konjic.
Dakle od 19.02.2016. godine registrovana je Opća bolnica Konjic. Osnivač JU Opća bolnica Konjic je Skupština HNK/Ž.